Všeobecné obchodní podmínky e-shopu mojedomecky.cz. Internetový obchod, který prodává domečky pro pa

mojedomecky.cz

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.mojedomecky.cz

platné od 1.6.2014

 

Prodávající:

Klára Ševelová

Na Václavce 1136/8, Praha 5

IČ: 02316200

Emailová adresa: info@mojedomecky.cz

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran (Prodávajícího a Kupujícího) při obchodních transakcích činěných prostřednictvím internetového obchodu na www.mojedomecky.cz (dále také jako„VOP“).

1.2. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat znění těchto VOP. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozích obchodních podmínek.

1.3.Je-li prodávajícím podnikatel, platí pro prodej při jeho podnikatelské činnosti kromě obecných ustanovení o kupní smlouvě (tj. §2079 anásl NOZ) i ustanovení §2158 anásl., ledaže je kupujícím podnikatel, jak rozvedeno v odst. 1.5. těchto VOP.

1.4 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 1.7. těchto VOP, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) a zákonem č. 634/1992  Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.5 Je-li kupující podnikatel a  při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, pak se na vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami neužijí ustanovení § 2158 až § 2174 NOZ.

1.6. Prodávající je fyzická osoba, zapsaná v živnostenském registru, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.7. Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (viz. § 419 NOZ).

 

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1. Webové rozhraní obchodu (www.mojedomecky.cz ) obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (prodávající není plátcem DPH) a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Za závazné se považují informace o dopravném a balném, které jsou účinné v době uzavření kupní smlouvy.

2.3. Pro objednání zboží je kupující povinen vyplnit objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a musí obsahovat zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), včetně jeho počtu,
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží
  • emailová adresa kupujícího
  • identifikační údaje kupujícího

 (dále společně jen jako „objednávka“)

2.4. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ dokončit objednávku “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující se zavazuje uvádět údaje pravdivé, v opačném případě má prodávající právo od smlouvy okamžitě odstoupit a požadovat náhradu škody po kupujícím.

2.5. Prodávající po obdržení objednávky její doručení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (tzv. akceptuje objednávku), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a je-li o to kupující požádán, je povinen objednávku dodatečně emailem potvrdit, jinak k ní není prodávající povinen přihlížet.

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká (respektive kupní smlouva je uzavřena) bezvýhradnou akceptací objednávky prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Má-li potvrzení objednávky prodávajícího jakoukoliv výhradu, má se za to, že se jedná o nový návrh kupní smlouvy a je vyžadováno emailové potvrzení (akceptace) takové objednávky kupujícím zpět prodávajícímu, přičemž pak je kupní smlouva je uzavřena bezvýhradnou akceptací objednávky kupujícím.

2.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu (tj. akceptovat objednávku), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) a dále z důvodu uvedených v odst. 2.1. těchto VOP.

2.9. Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a umožnit mu nabytí vlastnického práva k takovému zboží a kupujícímu vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné, případně balné.

2.10 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito obchodními podmínkami a s jejich obsahem bez výhrad souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující výhradně ze svého. Za doručovací adresu kupujícího se pro prodávajícího považuje též email uvedený v objednávce.

 

3. Platební podmínky

3.1. Ceny zboží mají charakter cen smluvních a jsou uváděny bez DPH (prodávající není plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné případně balné podle pravidel stanovených ve webovém rozhraní www.mojedomečky.cz (viz ust. 2.2. VOP).

3.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží  dle kupní smlouvy kupující hradí vždy předem, přičemž kupní cenu lze uhradit  následujícími způsoby:

· v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese prodávajícího uvedené v záhlaví oproti písemnému potvrzení o převzetí kupní ceny, nebo

· v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; (dobírkou se rozumí poštovní přeprava, kdy zboží je předáno adresátovi výhradně oproti platbě) nebo

· bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 263560309/0300, vedený u společnosti ČSOB.

3.3. Je-li kupní cena zboží hrazena bezhotovostně, má se za zaplacenou připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího.

 

4. Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví

4.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a obchodními podmínkami. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami, a to kdykoliv během lhůty určené k dodání. Nepřevezme-li kupující zboží v průběhu lhůty určené k jeho dodání, dostává se do prodlení a je povinen nahradit prodávajícímu škodu, která v tom důsledku vznikla, náklady spojené s dodáním zboží. Dále na prodávajícího přechází nebezpečí škody na věci.

4.2. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním zboží a nedodá-li jej ani v přiměřené lhůtě 10 ti dnů ode dne, kdy mělo být zboží dodáno, má kupující právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení se děje způsobem dle ust. 4.5. těchto VOP.

4.3. Vlastnické právo nabývá kupující úplným zaplacením kupní ceny prodávajícímu.

4.4. V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující – spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o

§ kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

§ smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu písemné oznámení, že od smlouvy odstupuje.

4.5. V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup: kupující – spotřebitel zašle písemné odstoupení na adresu sídla prodávajícího písemně a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky nebo čísla faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Prodávající v textové podobě (emailem, písemně) potvrdí kupujícímu přijetí  odstoupení od smlouvy, a to bez zbytečného odkladu. Zboží je spotřebitel povinen vrátit kupujícímu nejpozději do 14ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy. V takovém případě spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží nebo jeho obal byly poškozeny nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, bude zákazníkovi vrácena kupní cena zboží ponížená o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu, což spotřebitel bere na vědomí. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu. Kupní cena bude vrácena na uvedené číslo účtu kupujícího-spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než-li kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu doručí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu bylo doručeno.

4.6. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím –spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

4.7. Kupující má právo od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně (§2001 a násl.), přičemž odchylně si strany ujednávají:

-výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,

-při nepodstatném porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,

-při podstatném porušení smlouvy má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

4.8. Pokud kupující zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, kupující postupuje dle bodu v obchodních podmínkách 5.2.

 

5. Termín dodání a doprava

5.1 Zboží prodávající dodá v pracovní dny pouze v rámci ČR v čase od 8:00 – 20:00 nebo v jiné době, je-li oběma stranami prokazatelně dohodnuto, obvykle do dvou až tří pracovních dnů, nejpozději však do 5 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny. Dříve není povinen prodávající zboží dodat. V případě zaslání zboží na dobírku je zboží dodáno oproti zapalcení kupní ceny.  Zboží se považuje za řádně doručené, je-li zasláno na adresu uvedenou v objednávce. Způsob možného dodání je stanoven na www.mojedomecky.cz.

5.2. Kupující je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a je povinen sepsat s přepravcem zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Toto hlášení o poškození prodávajícímu se doporučuje provést písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty na email info@mojedomecky.cz. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Zákazník si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíkůdoručovaných, zákazník přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně prostřednictvím elektronické pošty na email info@mojedomecky.cz. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balík/y nebude uznána.

 

6. Práva z vadného plnění

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady (viz. § 2161 a násl. NOZ). Má-li věc vady, pak je kupující oprávněn uplatnit právo z vady v záruční době. Má-li věc vady, má kupující práva uvedená v ust. § 2169 a násl. NOZ.

6.2 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakoži v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené doběnebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.4 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

6.5 Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (např.jsou-li v jiném barevném tónu). U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

6.6 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

6.7 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl kupující  upozorněn písemně v kupní smlouvě.

6.8.Má-li věc vady, je kupující povinen to vytknout prodávajícímu bezodkladně po té, co vadu zjistil nebo měl zjistit kontrolou při převzetí věci, a to písemně na adresu prodávajícího s podrobným popisem vady. Požaduje-li kupující odstranění vady, pak je povinen neprodleně zboží odevzdat prodávajícímu za účelem opravy.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto všeobecné podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., a v částech týkajících se kupujícího spotřebitele též zákonem č. 634/1992  Sb. o ochraně spotřebitele.

7.2 Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.mojedomecky.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz. ust. 1.2. VOP).

7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

7.4 Zvláštní ujednání s kupujícím učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).

8.2 Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:

a. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.

b. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

c. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.

d. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále společnosti Česká pošta z důvodu plnění smlouvy, a to podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zboží kupujícímu.

e. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

f. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.

8.3 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

8.4 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

8.5 Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

8.6 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.